مشخصات فنی

گواهینامه و تست های انجام شده در شرکت های آمریکا و کره جنوبی